توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت فساد اداری

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 55

- بعضی از علما علم مديريت : فساد را جنبه عدمی بحساب می آورند.

- معتقدند اگر سلامت نظام اداری را نور و روشنايي تصور کنيم، فساد همان تاريکی است.

الف- شاخص های سلامت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تهديد کننده و تسهيل کننده سلامت نظام اداری

ب – شيوه های افزايش سلامت در نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگويي، شفافيت، ترويج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترويج اخلاق در سازمان)

ج- آثار و پيامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی تخلفات و ناهنجاريهای اداری

د- نقش مديريت عالی دستگاهها در کاهش تخلفات داری و افزايش سلامت در نظام اداری

و- استراتژيهای موجود در برخورد با تخلفات اداری (استراتژی پيشگيرانه، استراتژی برخورد مقطعی)

رابطه عوامل در رشوه

a = b – c – r(s + qf) - v

که در آن :

(b) از ارزش نقدی مورد انتظار خدمات اداری

(c) هزينه رشوه

(r) احتمال کشف

(s) هزينه اجتماعی کشف (از دست دادن اعتبار اجتماعی)

(q) احتمال کشف که منجر به اقدامات کيفری می شود.

(f) هزينه بيکاری يا جريمه حبس احتمالی.

(v) ارزش نسبت داده شده به سلامت يا وجدان يا شرافت فردی است.

اگر a مثبت باشد فرد رشوه را پرداخت يا دريافت خواهد کرد.

 

فهرست مطالب

نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی به فساد

با توجه با آيات سوره انعام

نگاه به سلامت اداری

پايه های نظام اداری

ارتباط با عوامل انسانی نظام اداری

فرآيند توليد فساد اداری

موضوعات قابل طرح

رابطه عوامل در رشوه

1- تعاريف فساد اداری

تعاريف فساد مالی و رانت جويي

گونه های فساد مالی

بعضی از ديدگاهها در رابطه با اختلاس

ديدگاههای مختلف در رابطه با عوامل آسيب اداری

گفته های کوتی ليا

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

خطوط اساسی وضعيت ناسالم نظام اداری